Statut

CAPITOLUL I – Denumire. Forma juridică. Sediu. Durata
CAPITOLUL II – Scop. Obiective
CAPITOLUL III – Calitatea de membru
CAPITOLUL IV – Organele de conducere, administrare şi control
CAPITOLUL V – Patrimoniul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”
CAPITOLUL VI – Premii şi recompense
CAPITOLUL VII – Publicaţii
CAPITOLUL VIII – Reuniuni
CAPITOLUL IX – Dispoziţii finale

CAPITOLUL I – Denumire. Forma juridică. Sediu. Durata
Art. 1 – Denumirea Asociaţiei este Societatea Română de Microbiologie. Pentru aceasta denumire există Dovada Disponibilităţii Denumirii emisă de Ministerul Justiţiei cu nr. 15664 din data de 22.10.2002.
Art. 2 – Asociaţia ” Societatea Română de Microbiologie” se constituie ca persoană juridică română de drept privat, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română şi cu prezentul statut. Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătoria sect. 1.
Art. 3 – Sediul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” este în Bucureşti, str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1. Asociaţia îşi constituie filiale în fiecare centru universitar, pe baza hotărârii Adunării Generale.
Art. 4 – Durata de funcţionare a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” este nelimitată

CAPITOLUL II – Scop. Obiective
Art. 5 – Scopul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul microbiologiei, bolilor infecțioase și sănătații publice în vederea ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al şcolii româneşti de medicină, de microbiologie şi a îmbunătăţirii continue a cercetării şi practicii microbiologice.
Art. 6 – Pentru realizarea acestui scop, asociaţia îţi propune următoarele obiective:
a) Ridicarea nivelului profesional şi ştiintific al microbiologilor din România;
b) Îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii microbiologice prin creşterea standardelor educaţiei şi practicii microbiologice;
c) Elaborarea şi actualizarea permanentă a programelor privind formarea specialiştilor în domeniul microbiologiei, diagnosticului bolilor infecțioase, controlului infecțiilor şi a rezistenţei la antibiotice, vaccinologiei şi urmărirea aplicării acestora împreună cu alte organisme implicate;
d) Educaţia medicală continuă a specialiştilor, prin programe corespunzătoare şi prin elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România;
e) Participarea la elaborarea unor programe naţionale de cercetare;
f) Participarea la soluţionarea problemelor de etică şi deontologie medicală în colaborare cu Colegiul Medicilor din România;
g) Crearea unui cadru adecvat schimburilor de idei şi soluţii între membrii săi, pentru a rezolva mai bine, împreună, problemele lor specifice;
h) Asigurarea accesului la o informaţie de calitate şi difuzarea unor informaţii utile domeniului, inclusiv asupra ultimelor evoluţii în plan internaţional atât pentru specialiști, cât si pentru publicul larg;
i) Susţinerea şi reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, cu asociaţiile profesionale similare din ţară şi străinătate, cu celalalte persoane fizice şi juridice;
j) Dezvoltarea parteneriatului cu organismele publice din domeniul sănătații si educației pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor din domeniul microbiologiei si sănătații publice;
k) Dezvoltarea de campanii de educație pentru sănătate si informare in domeniul bolilor transmisibile, controlului infecțiilor si a masurilor specifice(vaccinare) si nespecifice de prevenire a acestora.
Art. 7 – Principalele mijloace pentru realizarea scopului Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” sunt:
a) Organizarea de manifestări ştiintifice, de informare si educație medicala şi pentru sănătate pe plan naţional şi cu participare internaţională;
b) Coordonarea manifestărilor ştiinţifice organizate de filiale și înființarea de secțiuni pe domenii de activitate profesională (vaccinologie, controlul infecțiilor și a rezistenței la antibiotice etc.);
c) Editarea unei reviste de specialitate intitulată ”Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia” și dezvoltarea unei pagini proprii de internet;
d) Decernarea unor premii şi acordarea unor recompense pentru activitatea desfăşurată în vederea îndeplinirii obiectivelor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”;
e) Alte activităţi legale, pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale, inclusiv activităţi economice directe cu condiţia să aibă un caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu realizarea scopului Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”.
f) Încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii publice sau organizaţii interesate pt acordarea de asistenţă tehnică de specialitate si dezvoltarea de proiecte în parteneriat.
g) Dezvoltarea si coordonarea de campanii de informare și educare în mass-media și alte forme de comunicare, referitoare la domeniul microbiologiei, controlului infecțiilor şi a rezistenţei la antibiotice, precum şi al vaccinologiei.

CAPITOLUL III – Calitatea de membru
Art.8 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” cuprinde membri titulari, membri asociaţi şi membri de onoare, după cum urmează:
a) Membri titulari pot fi medici, biologi, biochimişti, alţi specialişti cu studii universitare, cadre didactice, cercetători din institute de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul microbiologiei, domenii apropiate sau derivate, recunosc integral statutul şi plătesc regulat cotizaţia anuală.
Membrii titulari care au participat la înfiinţarea şi organizarea Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” au calitatea de membri fondatori.
b) Membri asociaţi pot fi medici, biologi, biochimişti, alţi specialişti cu studii universitare, cadre didactice, cercetători din institute de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul microbiologiei, domenii apropiate sau derivate şi studenţi din facultăţile în care se studiază disciplina de microbiologie, care doresc să participe la realizarea obiectivelor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, recunosc integral statutul şi plătesc regulat cotizaţia anuală, în primii doi ani de la depunerea cererii de înscriere în asociaţie. Membrii asociaţi studenţi şi medici rezidenţi plătesc 25 % din cuantumul cotizaţiei anuale şi beneficiază de reduceri ale taxelor de participare la manifestările ştiinţifice organizate de Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie”.
c) Membri de onoare pot fi personalităţi române şi străine din domeniul microbiologiei, recunoscute pe plan naţional şi mondial pentru valoarea şi lucrările lor. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia anuală. Dintre membrii de onoare, este ales Preşedintele de onoare al Asociaţiei.
Art. 9 – Obţinerea calităţii de membru asociat se face pe baza unei cereri scrise adresată Preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”. Pentru înscriere nu se percepe nici o taxă. O dată cu cererea se va depune şi cotizaţia din anul respectiv.
Calitatea de membru titular este acordată, după doi ani de la depunerea cererii de înscriere în asociaţie şi plata la termen a cotizaţiei pe ultimii doi ani. Asistenții medicali cu studii superioare si studenții nu pot deveni membri titulari, avand statutul de membri asociați atât timp cât achită cotizația anuală.
Calitatea de membru titular şi cea de membru de onoare sunt acordate la propunerea Consiliului Director, după aprobarea de Adunarea Generală.
Art. 10 – O persoană încetează să fie membru al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” în una din următoarele situaţii:
a) printr-o notificare scrisă adresată Consiliului Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”;
b) în cazul neplăţii cotizaţiei doi ani consecutiv;
c) deces.
Art. 11 – Adunarea Generală a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” poate hotărî excluderea unui membru care nu se conformează statutului sau care săvârşeste acte sau fapte de o gravitate deosebită care lezează etica şi deontologia medicală şi/sau interesele Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, cu votul a 2/3 dintre membrii prezenţi ai Adunării Generale statutar întrunite.
Art. 12 – Calitatea de membru titular pierdută în condiţiile art. 10, aliniatele a şi b, poate fi redobândită printr-o cerere scrisă adresată preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, avizată de Consiliul Director, condiţionată de plata unei taxe de reînscriere egală cu cuantumul cotizaţiei din anul în care se face solicitarea plus cotizaţia din anul respectiv, după aprobarea de Adunarea Generală
Art. 13 – Membrii Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” au următoarele drepturi:
a) membrii titulari au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei şi să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea acesteia. Membrii asociaţi şi membrii de onoare nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în organele de conducere, având doar un rol consultativ;
b) să primească, la cerere, informaţiile disponibile din domeniu;
c) să participe la acţiunile organizate de asociaţie în ţară şi străinătate, având prioritate și beneficii la înscrierea si participarea la aceste manifestări ;
d) să beneficieze de sprijinul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” pentru protejarea drepturilor legale pe care le au în calitate de membri.
Art. 14 – Membrii Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” au următoarele obligaţii:
a) să respecte integral şi necondiţionat prevederile statutului şi să aplice hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
b) să achite cu regularitate cotizaţiile şi orice alte contribuţii financiare stabilite de Consiliul Director sau de Adunarea Generală;
c)să contribuie la buna desfăşurare a acţiunilor organizate de asociaţie;
d) să dovedească loialitate faţă de interesele Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” şi să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi altor reglementări cu caracter intern al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”.

CAPITOLUL IV – Organele de conducere, administrare şi control
Art. 15 – Potrivit art.20 din OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, organizarea şi funcţionarea Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” se realizează prin Adunarea Generală, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori sau cenzor, după caz.
Art. 16 – Adunarea Generală este formată din toţi membrii titulari ai Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”. Membrii asociaţi şi membrii de onoare au rol de observatori.
Prima Adunare Generală este organizată şi ţinută de membrii Consiliului Director menţionaţi la art. 9 din Actul Constitutiv al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”
Art. 17 – Adunarea Generală se întruneşte anual, cu ocazia Conferinţelor Naţionale sau Congreselor Naţionale organizate de Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” şi ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa. Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori sau cenzorului, după caz.
Art. 18 – Adunarea Generală se convoacă la solicitarea preşedintelui, a cel puţin 2/3 dintre membrii Consiliului Director sau a cel puţin 2/3 dintre membrii titulari. Convocarea se face în scris sau prin email, cu precizarea ordinii de zi, cu cel puţin 10 zile înainte.
Art.19 – Atribuţiile Adunării Generale sunt:
a) dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al asociaţiei, modificările şi completările acestora;
b) dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
c) aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetară;
d) aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pentru perioada următoare;
e) examinează şi aprobă raportul Consiliului Director, prezentat de catre Preşedintele asociaţiei;
f) alege şi revocă Preşedintele, Consiliul Director şi Comisia de cenzori;
g)aprobă constituirea de sucursale şi activităţi economice directe, dependente de obiectul de activitate;
h) aprobă primirea de noi membri titulari, membri de onoare şi nominalizarea Preşedintelui de onoare, la propunerea Consiliului Director;
i) stabileşte forma, locul, periodicitatea şi modul de desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice şi cheltuielile aferente acestora, pe baza propunerii Consiliului Director
j)aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;
k) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice desemnată de Consiliul Director;
l)alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
Art. 20 – Reguli de funcţionare a Adunării Generale sunt:
Adunarea Generală este valabil constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membri titulari şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii titulari ai acesteia.
În cazul în care Adunarea Generală nu este valabil constituită, Preşedintele sau Consiliul Director, cu majoritate simplă de voturi, convoacă o nouă Adunare Generală în termen de 24 de ore, care este valabil constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi, dar nu mai puţin decât numărul membrilor Consiliului Director.
Lucrările Adunării Generale sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului Director.
Art. 21 – Consiliul Director este format din preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar general, un trezorier şi cinci membri, cu un mandat de 4 ani. O persoană poate deţine aceeaşi funcţie în consiliu cel mult două mandate consecutive.
Consiliul se întruneşte ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi.
Art. 22 – Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, conduce şi coordonează activitatea asociaţiei între două sesiuni ale Adunării Generale.
Consiliul Director poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv.
Art. 23 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia de dezvoltare şi obiectivele asociaţiei, pe care le supune aprobării Adunării Generale;
b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru următorul an precum şi proiectul programelor asociaţiei;
c) execută bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
d) aprobă organigrama, ştatul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
e) aprobă schimbarea sediului asociaţiei;
f) desemnează Comitetul de redacţie al publicaţiei si comitetele tehnice care coordoneaza secţiunile profesionale ştiinţifice;
g) analizează modul de apariţie a publicaţiilor asociaţiei şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;
h) propune spre aprobare Adunării Generale modificări la statutul asociaţiei, primirea de noi membri titulari, membri de onoare şi nominalizarea Preşedintelui de onoare al asociaţiei, în condiţiile prezentului statut;
i) propune Adunării Generale locul, data, tematica, modul de desfăşurare şi durata congreselor şi altor forme de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi cheltuielile aferente acestora;
j) aprobă colectivul de organizare şi desfăşurare a congreselor sau a altor manifestări ştiinţifice naţionale, precum şi numele invitaţilor străini;
k) analizează cazurile de prejudiciere a patrimoniului asociaţiei şi propune sau ia măsuri corespunzătoare;
l) îndeplineşte alte atribuţii prevazute în statut sau hotărâte de Adunarea Generală.
Art.24 – Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţiile cu oficialităţile medicale, ştiinţifice şi social-politice, precum şi cu terţii.
Preşedintele este ales din rândul membrilor asociaţiei pentru o perioadă de 4 ani, de către Adunarea Generală şi prezidează întrunirile asociaţiei.
Art.25 – Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează activitatea curentă a asociaţiei şi propune spre aprobare Consiliului Director problemele de competenţa acestuia;
b) aprobă cheltuielile curente ale asociaţiei, între două sesiuni ale Consiliului Director;
c) pregăteşte, împreună cu secretarul general, reuniunile Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
d) prezintă Adunării Generale raportul Consiliului Director în legătură cu activitatea desfăşurată;
e) răspunde împreună cu membrii Consiliului Director de buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională.
f) propune Consiliului Director candidaţii la funcţia de Vicepreşedinte, ţinand cont de reprezentarea zonală echilibrată în conducerea societăţii
Art. 26 – Vicepreşedinţii Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” conlucrează direct cu Preşedintele pentru rezolvarea problemelor curente şi răspund de programele profesionale, ştiintifice, de educaţie medicală continuă, de etică şi deontologie medicală la nivel regional.
Art. 27 – Vicepreşedinţii pot înlocui Preşedintele Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” în lipsa acestuia, prin delegare;;
Art. 28 – Secretarul general al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” are următoarele atribuţii
a) rezolvă problemele curente ale asociaţiei împreună cu preşedintele;
b) pregăteşte întrunirile Consiliului Director şi Adunării Generale ale Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”;
c) răspunde de arhivarea documentelor asociaţiei şi de evidenţa membrilor;
d) coordonează comunicarea între membrii asociaţiei, precum şi acţiunile Consiliului Director;
Art. 29 – Trezorierul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” are următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa fondurilor asociaţiei;
b) răspunde de încasarea cotizaţiilor şi a altor venituri;
c) prezintă raportul privind execuţia bugetară, anual, Consiliului Director şi Adunării Generale;
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cenzorii pot fi asistaţi de experţi contabili, la cerere.
Art. 30 – Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor sau, după caz, de o comisie din trei cenzori, aleşi de Adunarea Generală, pentru un mandat de 2 ani.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cenzorii pot fi asistaţi de experţi contabili, la cerere.
Art. 31 – Cenzorii au următoarele atribuţii:
a) supravegheză întreaga gestiune a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, ţinerea registrelor cu regularitate, întocmirea bilanţurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi modul de efectuare a evaluării patrimoniului;
b) întocmesc rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale şi au dreptul de a participa la reuniunile Consiliului Director fără drept de vot.
Toate aspectele constatate, însoţite de propunerile pe care le consideră necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se prezintă Adunării Generale.

CAPITOLUL V – Patrimoniul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”
Art. 32 – Patrimoniul asociaţiei este constituit din:
a) contribuţiile iniţiale ale fondatorilor;
b) cotizaţiile membrilor;
c) taxe de participare la manifestările organizate de asociaţie;
d) taxe de reînscriere în asociaţie;
e) abonamente la Revista “Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia”;
f) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
g) venituri realizate din activităţi economice directe organizate de asociaţie;
h) donaţii, sponsorizări sau legate;
i) subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
j) fonduri rezultate din contracte de cercetare;
k) granturi obţinute de la organisme internaţionale, institutii private sau de stat, româneşti sau/şi străine;
l) alte venituri prevăzute de lege.
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” este constituit din disponibilităţ băneşti, aflate în contul Asociaţiei Medicale Române, la care Societatea Română de Microbiologie este membră afiliată, fără personalitate juridică. După obţinerea personalităţii juridice, în condiţiile OG 26/2000, Asociaţia Medicală Română va vira în contul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” sumele ce constituie patrimoniul iniţial de 600 lei.
Art. 33 – Cuantumul cotizaţiilor membrilor titulari se stabileşte anual de Consiliul Director şi se comunică membrilor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” până la data de 1 decembrie a anului anterior celui pentru care a fost stabilită..
Cotizaţiile se plătesc trezorierului sau direct în contul Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.
Persoanele care devin membri ai Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” dupa acestă dată plătesc cotizaţia integral.
Art. 34 – Cheltuielile Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” se compun din:
a) susţinerea unor activităţi profesionale şi ştiinţifice;
– organizarea de manifestări ştiinţifice;
– organizarea de campanii de informare si educatie pentru sănătate în domeniul microbiologiei, controlului infecțiilor şi a rezistenţei la antibiotice, precum si al vaccinologiei, pentru personalul medical și pentru publicul larg;
– editarea revistei “Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia” şi altor broşuri, caiete metodologice, pliante etc;
– participarea membrilor săi la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale de profil;
– participarea unor invitaţi străini la manifestările ştiinţifice organizate de asociaţie;
– publicarea în reviste de specialitate cotate ISI şi cu factor de impact a articolelor ştiinţifice având ca autor principal un membru titular sau membru asociat al asociaţiei.
b) cheltuieli de corespondenţă şi expediere a materialelor ştiinţifice;
c) investiţii legate de dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar adecvate;
d) cotizaţii şi taxe de afiliere la organisme şi societăţi internaţionale de profil;
e) premii şi recompense;
f) cheltuieli de cofinanţare a proiectelor de cercetare ştiinţifică sau a altor proiecte în care Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” este responsabil de proiect sau partener.

CAPITOLUL VI – Premii şi recompense
Art. 35 – Consiliul Director poate hotărî acordarea unei burse trimestriale pentru membrii asociaţi care în decursul unui an s-au remarcat prin activitatea depusă în promovarea obiectivelor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”. Cuantumul bursei se stabileste anual de Consiliul Director.
Art. 36 – Consiliul Director poate hotărî acordarea unei premieri anuale pentru un membru titular sau pentru o personalitate din domeniu care s-a remarcat în promovarea obiectivelor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”. Cuantumul premierii se stabileşte anual de Consiliul Director.
Art. 37 – Consiliul Director poate hotărî sprijinirea financiară şi/sau logistică a participării membrilor titulari care s-au remarcat în promovarea obiectivelor Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, la manifestări ştiinţifice organizate de alte foruri ştiinţifice naţionale sau internaţionale.
CAPITOLUL VII – Publicaţii
Art. 38 –Publicaţia periodică a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” este revista „ Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia”, cu apariţie trimestrială, editată cu sprijinul Asociaţiei Medicale Române.
Art. 39 – Conducerea revistei va fi asigurată de un Colegiu de redacţie format dintr-un redactor şef, 3 redactori adjuncţi, 2 secretari de redacţie şi 21 membri. Aceşti 21 de membri alcătuiesc Comitetul ştiinţific. Redactorul şef este membru de drept al Consiliului Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”
Membrii Colegiului de redacţie inclusiv ai Comitetului ştiinţific, sunt numiţi de către Consiliul Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”.
Art. 40 – Publicarea articolelor în revistă se va face cu avizul ştiinţific a doi membri ai Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie”, cu experienţă în problema tratată.
În revistă pot fi publicate şi sinteze ale manifestărilor şi şedinţelor filialelor precum şi rezumate, recenzii sau comentarii din articolele publicate din alte ţări.
Art. 41 – Condiţiile de obţinere a publicaţiei se stabilesc de Consiliul Director al Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” la propunerea Colegiului de redacţie.
Art. 42 –Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” poate edita şi publica şi alte materiale ştiinţifice, ghiduri, protocoale și materiale de informare și educație pentru sănătate neperiodice în vederea promovării obiectivelor sale.

CAPITOLUL VIII – Reuniuni
Art. 43 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” organizează anual o Reuniune ştiinţifică naţională. Tematica se stabileşte cu ocazia manifestării ştiinţifice precedente.
Art. 44 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie”organizează la fiecare 4 ani Congres Naţional. Tematica se stabileşte cu ocazia reuniunii precedente. În anul în care se organizează Congres nu este obligatorie organizarea unei alte reuniuni ştiinţifice.
Art. 45 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” poate organiza manifestări ştiinţifice, profesionale sau de educatie pentru sănătate în colaborare cu alte societăţi ştiinţifice, fundaţii, instituţii, etc care promovează aceleaşi obiective cu ale sale.
Art. 46 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie”, prin filialele şi comitetele sale tehnice, poate organiza manifestări profesionale, ştiinţifice şi campanii de informare si educaţie pentru sănătatela nivel regional.

CAPITOLUL IX – Dispoziţii finale
Art. 47 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei competente;
c) prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei „Societatea Romană de Microbiologie”.
Art. 48 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” se dizolvă prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data când potrivit statutului trebuiau constituite aceste organe;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita legală de 3 dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Art. 49 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” urmăreşte alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 50 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale care numeşte şi lichidatorii. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
În caz de dizolvare bunurile vor trece în patrimoniul asociaţiei legal constituite care se declară continuatoarea de drept a Asociaţiei „Societatea Română de Microbiologie” sau, în lipsa acesteia, în patrimoniul Asociaţiei Medicale Române
Art. 51 – Asociaţia „Societatea Română de Microbiologie” are siglă şi ştampilă proprie.
Art. 52 – Orice alte probleme apărute care nu fac obiectul reglementării în acest statut se soluţionează prin hotărârile Consiliului Director.
Art. 53 – Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare (OG 26/2000) cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.