Recomandari pentru autori


Revista “Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia” este publicaţia periodică a Societăţii Române de Microbiologie, editată în colaborare cu Societatea Română de Epidemiologie, cu sprijinul Asociaţiei Medicale Române. Revista are apariţie trimestrială.
Revista este indexată în Medline/Pubmed.
Articolele sunt supuse evaluării colegiale (peer review).
Nu se percepe nici o taxă pentru publicarea articolelor.

Recomandări generale

Sunt acceptate pentru publicare numai articole care respectă integral condiţiile de mai jos:
- Nu au apărut în alte publicaţii sau nu sunt în curs de evaluare pentru publicare în alte reviste.
- Autorii sunt încurajaţi să respecte “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals” elaborate de Comitetul Internaţional al Editorilor de Reviste Medicale (International Committee of Medical Journal Editors) (www.icmje.org).
- În cazul în care articolul prezintă rezultatele unui proiect de cercetare care a inclus subiecți umani sau animale de laborator, autorii trebuie să menționeze în manuscris că protocolul de studiu a fost aprobat de către Comitetul de Etică al instituției în care a fost efectuată activitatea de cercetare.
- Experimentele pe animale vertebrate vii sau nevertebrate superioare trebuie să fi fost efectuate în conformitate cu recomandările și reglementările instituționale și naționale pentru animalele de laborator.
- În cazul în care au fost implicaţi subiecți umani, autorii trebuie să includă o declarație care să confirme că înainte de efectuarea cercetării a fost obţinut consimțământul informat de la toți subiecții umani implicaţi, în conformitate cu Declarația Asociației Medicale Mondiale de la Helsinki, revizuită în 2000, Edinburgh.
- Autorii îşi asumă responsabilitatea privind veridicitatea datelor.

Categorii de articole

Revista publică editoriale, referate generale, actualizări, studii din domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, articole din domeniul istoriei microbiologiei şi epidemiologiei, prezentări de cazuri, recenzii de cărţi, ghiduri, metodologii de diagnostic şi supraveghere a bolilor transmisibile, biotehnologii, tehnici de laborator.

Dimensiunea articolelor trebuie să se încadreze în:

- 10-15 pagini pentru referate generale, actualizări, ghiduri, metodologii
- 5-10 pagini pentru studii de microbiologie, imunologie, epidemiologie, biotehnologii
- 3-5 pagini pentru prezentări de cazuri, opinii, tehnici de laborator, istoria medicinii, etc.
- 1 pagină pentru recenziile de cărţi, informările în legătură cu manifestări ştiinţifice.

Dimensiunea articolelor trebuie să se încadreze în:

Condiţii de tehnoredactare

Un articol trimis spre evaluare va conține în mod obligatoriu ca documente distincte:
1.Pagina de titlu
2.Rezumatul și cuvintele cheie
3.Articolul propriu-zis, mulțumirile, sursele de finanțare, conflictele de interese, bibliografia
4.Iconografia (tabele, grafice, scheme, desene, fotografii)

1. Pagina de titlu va include :
- Titlul articolului care trebuie să fie concis şi să nu conţină prescurtări de termeni sau iniţiale. Titlul va fi redactat atât în limba română cât şi în limba engleză.
- Numele autorilor și afilierea acestora
Nominalizarea autorilor se face cu numele precedat de prenumele scris în întregime. Autorul corespondent va fi indicat ca atare şi se va nota adresa sa de e-mail. Dacă autorul sau autorii aparţin mai multor instituţii, acestea se notează cu indici după numele fiecărui autor, conform numerotării.
Afilierea instituțională a autorilor și/sau nominalizarea instutuţiei/instituţiilor în care s-a efectuat studiul se trece după ultimul autor şi se numerotează cu cifre arabe.
Pagina de titlu va fi salvată într-un fişier tip .doc sau .docx.

2. Rezumatul și cuvintele cheie
Rezumatul va avea maximum 250 cuvinte. Pentru studiile de microbiologie, imunologie, epidemiologie, biotehnologie, rezumatul va cuprinde: introducere, obiective, metode, rezultate, concluzii. Pe aceeași filă vor fi menționate 3–5 cuvinte cheie. Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi redactate atât în limba română cât şi în limba engleză.
Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi salvate într-un singur fişier tip .doc sau .docx.

3. Articolul propriu-zis
Textul articolelor originale va fi redactat după tipul recomandărilor internaţionale : introducere (în care se arată stadiul actual al problemei), premisele şi scopul studiului ; metodele de lucru şi materialul studiat ; rezultatele obţinute ; discuţii şi comentarii ; concluzii. Utilizarea iniţialelor se va face după o primă prezentare a întregii denumiri, urmată în paranteză de iniţiale. Recomandăm ca rezultatele să fie exprimate în unităţi de măsură ale sistemului international. Autorii vor indica în text unde trebuie plasată iconografia (ex. Tabel 1, Figura 2).
Dacă este cazul, la finele articolului se vor aduce mulţumiri din partea autorilor pentru sprijinul acordat în efectuarea cercetărilor şi redactarea manuscrisului către persoanele care au contribuit la realizarea articolului, fără a fi autor.
După secțiunea de Mulțumiri și înaintea Bibliografiei vor fi inserate informațiile privind sursele de finanțare (publice sau private) ale autorilor ; dacă autorul (autorii) nu au beneficiat de sprijin financiar pentru derularea studiului sau pentru redactarea articolului, va fi inserată mențiunea ”Niciun suport financiar de declarat”. În continuare vor fi notate posibilele conflicte de interese (sponsorizări din ultimii trei ani din partea unor companii cu interese în domeniul abordat de articol) sau absența acestora.
Bibliografia va include doar sursele citate în text, în ordinea în care apar menţionate în text. Numărul de referințe nu va depăși 50 pentru articole majore și 20 pentru celelalte articole. Articolele din reviste vor fi citate astfel : numele autorilor (când sunt mai mulţi se trec primii trei « şi colab. »), titlul articolului (în limba originală), revista trecută cu prescurtarea admisă pe plan internaţional, anul, volumul, prima şi ultima pagină. Pentru cărţi : autorii, titlul în limba originală, editura, oraşul, anul şi specificarea capitolului sau paginilor la care se face referire. Pentru paginile de internet va fi indicată adresa și data la care a fost accesată.
Articolul se redactează în limba română. Autorii străini vor redacta textul integral în limba engleză. Textul va fi tehnoredactat cu fontul Times New Roman, cu diacritice româneşti pentru textul în limba română, mărimea 12, la 1,5 rânduri, pe pagină format A4, cu margini de 2 cm. Începutul paragrafelor şi titlurile capitolelor NU vor fi indentate şi nu se va folosi Tab. Titlurile de capitole şi subcapitole vor fi tehnoredactate cu caracter îngroşat (bold).
Articolul propriu-zis împreună cu mulțumirile, surse de finanțare, conflictele de interese şi bibliografia va fi salvat într-un fişier tip .doc sau .docx.

4. Iconografia va cuprinde:
- tabele numerotate prin cifre latine, cu titlul plasat sus şi eventuala legendă jos.
- grafice, scheme, fotografii şi desene numerotate prin cifre arabe, cu titlul plasat jos.
Acestea vor fi redactate ca fişiere separate şi salvate cu denumirea care va indica numărul:
- tabelele vor fi salvate în format .doc sau .docx (ex. Tabel 1.doc)
- desenele, schemele, graficele şi fotografiile vor fi salvate în format .jpg (ex. Figura 2.jpg), cu o rezoluţie de minim 300 dpi, nu mai mari de 9 x 12 cm, de preferat alb negru.
- imaginile .jpg vor avea legenda trecută într-un fişier separat tip .doc sau .docx.

Trimiterea articolelor

Fişierele se trimit prin email, pe adresa secretariat@srm.ro ca fişiere ataşate.
Obligatoriu va fi transmisă şi o Declaraţie explicită a autorului corespondent prin care îşi asumă faptul că manuscrisul transmis a fost aprobat de către toți autorii menţionaţi şi că autorul corespondent este împuternicit de către aceştia să îl depună în forma respectivă, că articolul nu încalcă nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum şi că articolul sau datele nu au fost publicate anterior și nici nu se află în curs de evaluare pentru publicare în alte reviste.

Evaluarea colegială

Evaluarea este efectuată de către 2 referenţi în maxim 45 de zile de la data intrării în redacţie şi autorul corespondent va fi informat despre eventualele solicitări de modificare sau completări şi despre concluziile evaluării (acceptat ca atare, acceptat cu modificări sau respins). Dacă modificările/completările solicitate nu sunt transmise secretariatului de redacţie în termen de 15 zile sau vor fi considerate nesatisfăcătoare, articolul va fi respins.
Dacă unul din cei doi referenţi va considera că articolul trebuie respins, atunci va fi trimis pentru evaluare unui al treilea referent sau, dacă acest lucru nu este posibil, decizia de respingere sau de solicitare a modificărilor/completărilor va fi luată de redactorul şef.
Dacă ambii referenţi consideră că articolul trebuie respins atunci decizia de respingere este definitivă şi va fi comunicată autorului corespondent.

Publicarea articolelor

Ordinea în care vor apărea în revistă articolele este determinată de: data intrării în redacţie, data acceptării, necesităţile editoriale de a realiza în fiecare număr un sumar cât mai variat şi de măsura în care sunt respectate recomandările de mai sus. Pot surveni priorităţi pentru unele articole de actualitate, solicitate de redacţie sau cu valoare deosebită.